Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen bestaat uit 5 leden, inclusief een voorzitter. Twee van deze leden zijn benoemd op voordracht van de huurderbelangenorganisatie ‘De Sleutel’, en één op voordracht van de ondernemingsraad. De RvC werkt volgens een reglement, en heeft ondersteuning van twee commissies: de Financiële Commissie en de Remuneratiecommissie. Deze twee commissies ondersteunen de RvC bij het beoordelen van verschillende vraagstukken. Ook deze commissies werken volgens een reglement. 

Taak van de Raad van Commissarissen 
De RvC houdt toezicht op de algemene gang van zaken en op de ontwikkeling en uitvoering van het beleid. Ook ondersteunt zij het bestuur met raad en advies én als klankbord. Het toezicht richt zich op de maatschappelijke prestaties van onze corporatie en de bedrijfsmatige, organisatorische en financiële continuïteit van onze organisatie. 

Het bestuur 
Sinds 1 september 2021 is Rob van Beek directeur-bestuurder van De Goede Woning.

De leden van de RvC 
De Raad van Commissarissen bestaat op dit moment uit: 

Naam 

Aftredend 

Herbenoembaar 

Dhr. P. Blokhuis

01-07-2028

Ja

Mw. E.G. Pieters 

29-03-2026 

Nee 

Dhr. P.C. Jaspers 

01-07-2027 

Nee 

Mw. A. Hartstra 

01-01-2025 

Ja