Tekstgrootte:

Prestatieafspraken voor voldoende woningen, betaalbaar en met kwaliteit

31/03/2015

Voor de ambities die de gemeente heeft op het terrein van de sociale huursector is een goede samenwerking met de Apeldoornse woningcorporaties van groot belang.

Vorig jaar stelde de gemeenteraad van Apeldoorn de Woonagenda Apeldoorn 2014-2018 vast. Het doel is om van Apeldoorn een nog prettiger woongemeente te maken. Er moet voldoende woningaanbod zijn voor Apeldoorners, maar ook betaalbaar én met kwaliteit. Om deze ambitie waar te maken, maakten de gemeente en de vier grootste Apeldoornse woningcorporaties samen prestatieafspraken.

Nathan Stukker, wethouder wonen:  “Gemeente en woningcorporaties moeten keuzes maken. De focus ligt nu bij betaalbaarheid en voldoende beschikbaarheid van huisvesting.  We merken een aanhoudende onzekerheid in de woningmarkt. Er blijft onduidelijkheid over het economisch perspectief. Ondertussen werkt Den Haag gestaag door aan nieuwe wet- en regelgeving. In Apeldoorn laten we zien, ondanks deze omstandigheden, tot afspraken te komen. Op hoofdlijnen, met realiteitszin. Samen hebben we het besef dat we voor een volkshuisvestelijke verantwoordelijkheid staan in een uiterst dynamische tijd. Met het oog op betaalbaarheid kijken partijen gezamenlijk naar de totale woonlasten voor huishoudens in Apeldoorn die afhankelijk zijn van de sociale huursector.”

Volgens Krista Walter, directeur De Goede Woning en voorzitter van de vier samenwerkende woningcorporaties, blijkt uit deze prestatieafspraken hoe gemeente en corporaties vanzelfsprekend partners zijn.

“Wij corporaties verhuren samen ongeveer een derde van de woningvoorraad in Apeldoorn. We hebben daarbij niet alleen oog voor ‘de stenen’, maar meer nog voor de mensen die in onze huizen wonen. De woningcorporaties focussen op betaalbaarheid, zorgen voor beheer en onderhoud van de bestaande woningvoorraad, hebben aandacht  voor leefbaarheid en investeren in nieuwbouw. Het belang van het wonen in Apeldoorn is dus gediend met een goede samenwerking tussen de gemeente, woningcorporaties Ons Huis, De Goede Woning, de Woonmensen en Sprengenland Wonen.”

Voor de periode tot en met 2018 liggen er nu afspraken gericht op betaalbare huisvesting voor de huishoudens die afhankelijk zijn van de sociale huursector.  Hierbij gaat het ook om zorgkwetsbare huurders en mensen waarvoor een sociaal vangnet bij het wonen nodig is.

De woningcorporaties hebben te maken met aangescherpte nationale regelgeving ten aanzien van hun financiële positie en moeten aan strengere regels voldoen bij investeringen. Ondertussen neemt die investeringsruimte af als gevolg van bijvoorbeeld de sanerings- en de verhuurdersheffing.  Dit betekent dat zij noodgedwongen hun ambities moeten bijstellen. Verder gaan ze terug naar de kerntaken rond sociale huur en blijven ze de participatie vanuit bewoners stimuleren.

De prestatieafspraken gelden voor gemeente en het samenwerkingsverband, maar elk van de vier woningcorporaties kent een eigen individuele vastgoedportefeuille en financiële situatie. Daarom voert de gemeente ook het gesprek per woningcorporatie over ieders inspanning voor de overkoepelende prestatieafspraken.