Translate

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tekstgrootte:

Visitatie

In de eerste maand van 2019 zijn gesprekken gevoerd in het kader van de maatschappelijke visitatie over de periode 2014-2017. Doel van de visitatie was om onze maatschappelijke prestaties onafhankelijk te laten beoordelen. Daarbij willen we graag van de visitatie leren om ons opnieuw te kunnen verbeteren.

Trots
We hebben de afgelopen periode hard gewerkt aan het verder professionaliseren van onze dienstverlening en zijn trots op het feit dat ook onze stakeholders dit waarderen. 

Bijzondere prestaties
Op meerdere onderdelen heeft De Goede Woning resultaten geboekt en stappen gezet. De commissie oordeelt dat de prestaties duidelijk beter zijn geworden op het gebied van betaalbare woonlasten, huisvesting voor bijzondere doelgroepen en leefbaarheid in wijken. De Goede Woning zet zich nadrukkelijk in op lage woonlasten door huren betaalbaar te houden en te investeren in duurzaamheid. Door in nauw contact te staan met haar huurders staat de corporatie ook positief bekend om haar betrokkenheid bij wijken.

De commissie is onder de indruk van de wijze waarop De Goede Woning zich niet alleen inzet voor de verduurzaming van haar eigen bezit, maar eveneens voor de verduurzaming van 11.500 woningen in de gehele provincie Gelderland. Door gerichte acties van De Goede Woning zijn gelden beschikbaar gekomen van de provincie voor verduurzaming.

Verbetersuggesties
We herkennen de input die de commissie ons geeft ten behoeve van onze beleidsagenda. De commissie geeft aan dat de opgaven inclusieve wijken en wonen & zorg om verbreding in de samenwerking in de stad vragen. Ook ziet ze graag dat de energietransitie in wijken samen met de gemeente en de particuliere sector wordt opgepakt. Deze aandachtspunten zijn input voor ons nieuwe ondernemingsplan 2020-2024. De onderwerpen dienen onze speerpunten, een Goede Prijs, een Goede Woning, Goed Wonen en Goede Woonomgeving.

Blij met het eindresultaat!
We voelen ons door onze stakeholders gesteund in de koers die is ingezet & de ontwikkeling die we doormaken. De commissie adviseert ons de koers die is ingezet door te ontwikkelen en te bestendigen. Dat gaan we doen! 

De Goede Woning dankt de visitatiecommissie voor haar inspanningen en haar stakeholders voor hun waardevolle bijdrage.