Translate

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tekstgrootte:

Governance

De Goede Woning is een private organisatie met publieke taken. Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat bij ons hoog in het vaandel. Daarom willen we transparant communiceren over ons beleid. Als uitgangspunt hanteren wij de richtlijnen van ‘good governance’.

Governancecode woningcorporaties
Vanaf 2007 werken wij volgens de richtlijnen van het onderdeel ‘Governancecode Woningcorporaties’. Hierin staan richtlijnen over het inrichten van bestuur en toezicht binnen onze organisatie.

Belangenverstrengeling
Een belangrijk element van die code is het voorkomen van belangenverstrengeling bij bestuur en/of de Raad van Commissarissen. De belangen van de organisatie moeten altijd voorgaan. In onze statuten is vastgelegd wie er in dit kader (onafhankelijkheid) géén lid van de Raad van Commissarissen kunnen zijn.

Profielschets
Leden van de Raad van Commissarissen worden door ons openbaar geworven op basis van een profielschets.  De leden worden gekozen voor een periode van vier jaar en zijn één keer herkiesbaar. De maximale zittingstermijn is dus acht jaar. De profielschets is opgenomen in het RvC-reglement.

Integriteit als kernwaarde- en competentie
Als wooncorporatie hebben we een belangrijke maatschappelijke taak. Dit vraagt om transparantie en integriteit. Naar elkaar toe, maar ook naar klanten en samenwerkrelaties. In ons kompas 'Samen verder Buurten' 2023 – 2027 hebben we onze visie uitgewerkt in onze kernwaarden- en competenties. Integriteit is daar onderdeel van.  De RvC heeft de integriteitscode goedgekeurd.

Klokkenluidersregeling
In onze klokkenluidersregeling staat omschreven hoe te handelen bij een vermoeden van een misstand in de organisatie. 

Meldpunt Integriteit Woningcorporaties
Een vermoeden van fraude en/of zelfverrijking door medewerkers, management, bestuurder of de Raad van Commissarissen kan ook extern gemeld worden via het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties. Het meldpunt neemt ook anonieme meldingen in behandeling. Voor meer informatie gaat u naar de website www.ilent.nl of belt u (088) 489 00 00.  

Governancestructuur
De Goede Woning is een stichting met een bestuur dat uit één lid bestaat. De directeur heeft zelfstandige bevoegdheden, maar heeft voor sommige zaken vooraf goedkeuring van de Raad van Commissarissen nodig. Het bestuur werkt op basis van een bestuursreglement dat door het bestuur en de RvC is vastgesteld.

Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen bestaat uit 5 leden, inclusief een voorzitter. Twee van die leden zijn benoemd op voordracht van de huurderbelangenorganisatie ‘De Sleutel’ en één op voordracht van de ondernemingsraad. De kaders van haar handelen staan beschreven in een reglement. Binnen de Raad van Commissarissen (RvC) fungeren twee commissies, de Financiële Commissie en de Remuneratiecommissie. Beide commissies ondersteunen de RvC bij het beoordelen van financieel-organisatorische aspecten en op het gebied van werving en beloning van RvC-leden en/of het bestuur. De commissies werken beide volgens een reglement.

Taak van de Raad van Commissarissen
De RvC houdt toezicht op de algemene gang van zaken en op de ontwikkeling en uitvoering van het beleid. Ook ondersteunt zij het bestuur met raad en advies en fungeert zij als klankbord. Het toezicht richt zich op de maatschappelijke prestaties van onze corporatie en de bedrijfsmatige, organisatorische en financiële continuïteit van onze organisatie.

Het bestuur
Sinds 1 september 2021 is Rob van Beek directeur-bestuurder van De Goede Woning.

Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen bestaat op dit moment uit:

Naam

Aftredend

Herbenoembaar

Dhr. J.A. Gerritsen 29-03-2024 Nee
Mw. E.G. Pieters 29-03-2026 Nee
Dhr. P.C. Jaspers 01-07-2027 Nee
Mw. A. Hartstra 01-01-2025 Ja
Mw. M.M. Seip 01-01-2025 Ja