Tekstgrootte:

Veelgestelde vragen huurverhoging 2020

Hoe komt een huurverhoging tot stand?
Wij vinden het belangrijk een goede huurprijs voor onze woningen te vragen. Dit betekent dat de huur die u betaalt in overeenstemming is met de kwaliteit van de woning. Daarom hebben we ook dit jaar besloten de huurverhoging (voor huishoudinkomens tot en met € 43.574) niet verder te laten stijgen dan de beleidshuur of in een aantal gevallen zelfs te verlagen (tot maximaal de geldende beleidshuur). De beleidshuur is de huurprijs die wij vragen wanneer wij uw woning opnieuw in verhuur brengen. Zo sturen wij op betaalbare en bereikbare huurprijzen.

Waarom heeft De Goede Woning een inkomensafhankelijke huurverhoging?
De inkomensafhankelijke huurverhoging is ingevoerd om huishoudens met een hoger inkomen te bewegen om te verhuizen naar een duurdere huurwoning of een woning te kopen. Dit moet leiden tot een betere doorstroming op de woningmarkt. Hierdoor komen meer betaalbare sociale huurwoningen beschikbaar voor woningzoekenden met een lager inkomen.

Wat wordt verstaan onder huishoudinkomen?
De inkomens, waarover inkomstenbelasting moet worden betaald, van de huurder(s) en de overige bewoners van de woonruimte samen.

Geldt het Woningwaarderingsstelsel (puntensysteem) voor huurders van een sociale huurwoning met een inkomen boven de € 43.574?
Ja. Het Woningwaarderingsstelsel geldt ook voor deze groep huurders. De huurprijs van bewoners van een sociale huurwoning mag niet boven de maximale huurprijsgrens uitkomen. Die maximale huurprijsgrens is afhankelijk van de kwaliteit van de woning. Het puntensysteem (ook wel woningwaarderingsstelsel genoemd) bepaalt de kwaliteit van een woning.

In het verleden ontving ik bij de huurverhogingsbrief ook een woningwaarderingsoverzicht, waarom nu niet meer?
Sinds een paar jaar is het meesturen van de woningwaardering niet meer verplicht voor verhuurders. Wij hebben besloten dit overzicht niet meer mee te sturen. Heeft u vragen over de woningwaardering, dan kunt u contact met ons opnemen. 

Wat zijn de peildata bij het vaststellen van de maximale huurverhoging?
Voor de huishoudsamenstelling geldt als peildatum 1 juli 2020. De Goede Woning heeft de inkomensindicatie wel eerder opgevraagd bij de belastingdienst. Het kan dus zijn dat er daarna nog iets gewijzigd is in uw huishoudsamenstelling. Deze wijziging kan gevolgen hebben voor de hoogte van het huishoudinkomen. Voor het inkomen wordt gekeken naar het inkomen van 2018.

Waarom wordt er bij de inkomensafhankelijke huurverhoging gekeken naar het inkomen van 2018?
Omdat de gegevens over 2018 in de meeste gevallen nu definitief zijn vastgesteld door de Belastingdienst. Het huishoudinkomen over 2019 is nog niet definitief vastgesteld.

Welke huishoudgegevens hanteert de Belastingdienst bij de eerste opvraag van de inkomensindicaties?
Dat zijn de gegevens van de samenstelling van het huishouden zoals die op dat moment bij de Belastingdienst bekend zijn. Voor huurders van De Goede Woning is dat eind maart 2020.

Tellen alle inkomens mee voor de inkomensafhankelijke huurverhoging?
Alle inkomens tellen mee, dus ook die van eventuele kamerhuurders. Het inkomen van inwoners die op 1 januari 2020 nog geen 23 jaar waren, telt alleen mee indien hun inkomen > € 20.450 ligt. De Belastingdienst corrigeert dit inkomen automatisch. Op de verklaring inkomensindicatie wordt dus alleen dat deel van het inkomen meegenomen dat boven het minimumloon ligt.

Geldt de inkomensafhankelijke huurverhoging ook voor AOW-gerechtigden?
Nee, wanneer u of een medebewoner de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt krijgt u geen inkomensafhankelijke huurverhoging. Wanneer dit op u van toepassing is en u heeft toch een inkomensafhankelijke huurverhoging gehad, kunt u bezwaar aantekenen.

Geldt de inkomensafhankelijke huurverhoging ook voor huishoudens van 4 of meer personen?
Nee, wanneer u toch een inkomensafhankelijke huurverhoging heeft gehad, kunt u bezwaar aantekenen

Wat is een geliberaliseerde huurovereenkomst?
Een huurovereenkomst waarvan de huurprijs op de ingangsdatum boven de (op dat moment geldende) huurliberalisatiegrens lag. Geliberaliseerde huurwoningen worden ook wel vrije sectorwoningen genoemd.

Geldt de inkomensafhankelijke huurverhoging ook voor geliberaliseerde huurovereenkomsten?
Nee. De inkomensafhankelijke huurverhoging geldt alleen voor de sociale huurovereenkomsten. Geliberaliseerde woningen worden dit jaar maximaal verhoogd met maximaal 2,6%.

Hoe ziet de huuraanpassing 2020 er voor geliberaliseerde huurovereenkomsten precies uit?
De huurprijs van een geliberaliseerde huurwoning is gebaseerd op de markthuur. Dit betekent dat deze huur afhangt van de waarde van de woning op de vrije markt (vraag en aanbod op de woningmarkt). Woningen met een huurprijs boven de marktwaarde krijgen dit jaar geen huurverhoging. Geliberaliseerde woningen worden dit jaar verhoogd met maximaal 2,6%. 

Geldt de inkomensafhankelijke huurverhoging ook voor huurders van onzelfstandige woningen (bijv. kamers)?
Nee. Voor onzelfstandige woningen geldt het basishuurverhogingspercentage van 2,6% (inflatiepercentage over 2019) als maximaal huurverhogingspercentage.

Geldt de inkomensafhankelijke huurverhoging ook voor (inwonende) chronisch zieken, blinden en gehandicapten?
Nee. Bepaalde groepen gehandicapten, blinden en chronisch zieken kunnen bezwaar maken tegen de extra inkomensafhankelijke huurverhoging van 4% (dus de hoogste inkomenscategorie). Bezwaar maken is mogelijk als u of iemand in uw huishouden:

  • een zorgindicatie heeft met een geldigheidsduur van minimaal een jaar voor minimaal 10 uur zorg per week, of;
  • een zorgindicatie heeft voor verblijf in een verpleeghuis of verzorgingshuis, of;
  • een blijk van waardering voor mantelzorgers gekregen heeft van de gemeente. De mantelzorg moet voor iemand anders uit hetzelfde huishouden zijn;
  • een ADL-indicatie heeft (hulp bij algemene dagelijkse handelingen, zoals eten, wassen of toiletgang), of;
  • een beschikking heeft op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Wet voorzieningen gehandicapten (de voorloper van de Wmo). Deze beschikking moet voor 1 mei 2015 zijn verstrekt. U moet ook kunnen aantonen dat de woning is aangepast aan de handicap van de persoon met de beschikking, of;
  • een zorgindicatiebesluit uit 2014 heeft (van voor de wijziging van de regelgeving van de zorg per 1 januari 2015);
  • blind is. Dit kunt u aantonen met een verklaring van de huisarts.

Vervalt de huurtoeslag als de huur door de huurverhoging boven de liberalisatiegrens stijgt?
Een huurder die vóór het moment van de huurverhoging al huurtoeslag ontvangt, houdt zijn recht op huurtoeslag. Ook als de huur boven de liberalisatiegrens (huurprijs boven € 737,14) uitkomt. Bij een nieuwe aanvraag moet de huur wel lager zijn dan de maximale huurgrens (liberalisatiegrens).

Ik heb inkomensafhankelijke huurverhoging gehad en mijn inkomen is gedaald. Wat nu?
Uw inkomen kan de afgelopen jaren gedaald zijn terwijl uw (gezamenlijk, per huishouden) Belastinginkomen van 2018 nog wel hoger ligt. Het is mogelijk dat u hierdoor in een andere inkomenscategorie terecht komt. Wij adviseren u dan om contact met ons op te nemen. Wij beoordelen of we de huurverhoging kunnen terugdraaien. Wanneer u hiervoor in aanmerking komt, verlagen wij, indien nodig, de huurprijs. Zo blijft de woning voor u betaalbaar.

Wanneer wordt een verklaring inkomensindicatie (huishoudverklaring) door de Belastingdienst verstrekt?
De Belastingdienst geeft alleen een verklaring inkomensindicatie af wanneer het huishoudinkomen van de huurder boven de € 43.574 ligt en er geen sprake is van een huishouden uit vier of meer personen, of wanneer een of meer leden van het huishouden de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt.

Hoe weet ik als huurder dat de wooncorporatie een verklaring inkomensindicatie bij de Belastingdienst heeft opgevraagd?
De Belastingdienst stuurt u hierover bericht.

Waarvoor mag de verhuurder de verklaring inkomensindicatie gebruiken?
Deze verklaring mag alleen gebruikt worden voor het opleggen van een huurverhoging. Het is niet toegestaan de informatie ergens anders voor te gebruiken.

Mag de verhuurder inkomensindicaties vragen voor al zijn woonruimten?
Nee. Dat mag alleen voor sociale zelfstandige woningen. Voor woonruimten waarvoor geen inkomensafhankelijke huurverhoging mogelijk is (onzelfstandige woonruimte, woonwagen en standplaatsen en geliberaliseerde woningen) mogen wij geen indicaties opvragen.

Staat uw vraag hier niet tussen of zijn er nog onduidelijkheden?
U kunt telefonisch contact opnemen met onze klantenservice op telefoonnummer
(055) 369 69 69.