Tekstgrootte:

Nieuwe afspraken tussen gemeente, woningcorporaties en huurders

11/12/2017

Afgelopen woensdag zette wethouder Sandmann, namens het college, samen met vertegenwoordigers van de woningcorporaties en huurdersorganisaties zijn handtekening onder afspraken die zij hebben gemaakt over wonen in de gemeente Apeldoorn. De partijen bouwen voort op afspraken die vorig jaar zijn gemaakt, maar gaan elk jaar met elkaar om tafel om optimaal te kunnen inspelen op de laatste actuele ontwikkelingen. Wethouder Sandmann: “Als college zijn wij  tevreden met het resultaat. Belangrijkste uitgangspunt in de afspraken is het werken aan voldoende en betaalbare sociale huurwoningen in Apeldoorn”.

In de Woningwet is bepaald dat het gemeentelijke woonbeleid de basis vormt voor de prestatieafspraken met woningcorporaties en huurders. In Apeldoorn heeft de gemeente haar woonbeleid vastgelegd in de Woonagenda. Daarnaast zijn ook de ambities die de gemeente Apeldoorn heeft op het gebied van het energieverbruik in Apeldoorn nu nog nadrukkelijker verwerkt in de prestatieafspraken. Op termijn wil Apeldoorn een energie neutrale gemeente zijn, wat betekent dat de gemeente evenveel energie opwekt als het verbruikt. Het verduurzamen van de woningvoorraad van de woningcorporaties, samen eigenaar van ongeveer een derde van alle  woningen in Apeldoorn, speelt hierin een belangrijke rol. Bijkomend voordeel voor huurders: een energiezuinige woning betekent ook een lagere energierekening en meer wooncomfort.

Een aantal van de nieuwe, aanvullende afspraken:

De huidige Woonagenda van de gemeente loopt aan het einde van dit jaar af. De gemeente legt haar visie op sociaal wonen in Apeldoorn vast in een nieuwe, actuele Woonagenda.

Met het oog op betaalbaarheid kijken partijen samen naar de totale woonlasten (huur incl. alle bijkomende kosten) voor een huishouden. Corporaties geven voorlichting over de woonlasten in relatie tot het inkomen van de woningzoekenden.

De woningcorporaties hebben hun ambitie op het gebied van energiezuinige woningen aangescherpt. Op dit moment heeft het woningbezit van de corporaties gemiddeld energielabel C. De ambitie waar de corporaties nu naartoe werken is gemiddeld energielabel B in 2021.

Vergunninghouders worden in principe zelfstandig gehuisvest. Mocht er onevenredig grote druk op de woningmarkt ontstaan, dan zoeken de partijen naar alternatieve oplossingen. Er zijn nu concrete afspraken gemaakt om waar nodig meer dan één vergunninghouder in een woning te huisvesten (ofwel om hen op kamers te huisvesten).

Om investeringen van woningcorporaties en gemeente in de openbare ruimte beter met elkaar af te stemmen is overleg gestart tussen regisseurs openbare ruimte en medewerkers van de woningcorporaties. Dit werkt naar tevredenheid en wordt voortgezet.

Op het gebied van wonen en zorg spelen meerdere ontwikkelingen. Rode draad is dat mensen die zorg nodig hebben minder snel in instellingen gaan wonen, of korter in instellingen worden behandeld. En daardoor langer in wijken blijven wonen, of eerder in een wijk gaan wonen, al dan niet onder begeleiding. Een gedegen aanbod- en vraaganalyse op dit thema is in de maak en wordt meegenomen in de nieuwe Woonagenda van de gemeente.

Reacties betrokken partijen

Nathan Stukker, wethouder Wonen: “Ben zeer tevreden met het resultaat. Ook komend jaar werken we gezamenlijk met de woningbouwcorporaties aan voldoende betaalbare woningen voor mensen die afhankelijk zijn van de sociale huursector”.

Marlies van de Merwe, secretaris De Samenwerking

“Ook dit jaar hebben de huurdersorganisaties – verenigd in De Samenwerking – met veel plezier gewerkt aan deze uitdagende klus. De inbreng van huurders en het feit dat wij als gelijkwaardige partner aan tafel zitten is ook van groot belang! Helaas zijn er momenteel niet veel vrijwilligers beschikbaar om een rol te spelen in dit proces. Als er mensen zijn die hierin een rol kunnen en willen spelen,  dan nodigen we ze graag uit contact op te nemen met de huurdersorganisatie van hun verhuurder.”

Arjen Jongstra, directeur-bestuurder van Ons Huis en voorzitter van de vier samenwerkende woningcorporaties (VSW), is tevreden. “Met het sluiten van deze jaarlijkse prestatieafspraken is de bijdrage van iedere woningcorporatie aan de volkshuisvestelijke opgave in Apeldoorn geborgd. We zijn ook blij met de manier waarop de afspraken tot stand zijn gekomen. De gemeente, huurdersverenigingen en corporaties zitten op één lijn, zeker waar het gaat om de ambitie om van Apeldoorn een energiezuinige gemeente te maken. Ook beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen in Apeldoorn krijgen de volle aandacht.”

Foto: Rob Voss