Tekstgrootte:

Gezamenlijke aanpak woonfraude blijft succesvol

15/02/2013

De gemeente Apeldoorn, politie en de vier Apeldoornse woningcorporaties ondertekenden in november 2010 het convenant Woonfraude. Deze organisaties pakken gezamenlijk de strijd tegen onrechtmatige bewoning aan. Van onrechtmatige bewoning is bijvoorbeeld sprake als iemand een woning onderverhuurt terwijl hij of zij zelf elders woont. Na twee jaar samenwerken is de conclusie dat samenwerken loont.
Er zijn 38 woningen extra vrijgekomen in 2012  door het aanpakken van woonfraude. Dit is goed nieuws voor de woningzoekende die al jaren zoekt naar een woning. De wachttijd voor een woning wordt hierdoor korter.

Van de 73 onderzochte zaken is in 9 gevallen een waarschuwing gegeven. In 7 gevallen was er spraken van een hennepkwekerij, deze woningen zijn direct ontruimd. Bij de onderzochte casussen is, in tegenstelling tot vorig jaar, geen uitkeringsfraude geconstateerd. In 6 situaties heeft het RISC  actie ondernomen, maar dit heeft niet geleid tot wijzigingen of stopzetting van een uitkering.
Daarnaast is door deze samenwerking de actualiteit van de Gemeentelijke Basisadministratie in zes zaken geoptimaliseerd.

Politie, gemeente en corporaties hebben gezamenlijk actief ingezet op het voorkomen en aanpakken van mogelijke woonfraude. Onderdeel van de samenwerking is onder meer het uitwisselen van adresgegevens. De samenwerking leidt tot een integrale aanpak van de ook in Apeldoorn voorkomende onrechtmatige bewoning. Hiermee wordt beoogd een eerlijke en transparante woonruimteverdeling te bevorderen. Daarnaast staat veiligheid en leefbaarheid in de aanpak centraal.

Nog te vaak wordt geconstateerd dat een woning door onrechtmatig gebruik wordt onttrokken aan de woningvoorraad. Het gevolg daarvan is dat woningzoekenden ten onrechte langer moeten wachten op de toewijzing van een huurwoning in Apeldoorn.

Vermoedens van woonfraude in huurwoningen kunnen worden gemeld bij de Apeldoornse woningcorporaties.