Tekstgrootte:

Gemeente, corporaties en huurders vanzelfsprekend partners

08/12/2016

De gemeente Apeldoorn, woningcorporaties en huurdersverenigingen hebben op 8 december 2016 afspraken ondertekend over wonen in de gemeente Apeldoorn.

Bij de totstandkoming van de nieuwe afspraken is de inbreng van de huurders van grote waarde geweest. Wethouder Nathan Stukker: “Het lukt ons gelukkig om goede afspraken te maken. Dat doen we allemaal met hetzelfde doel, namelijk genoeg goede woningen voor de mensen die afhankelijk zijn van de sociale huursector.”

De gemeente Apeldoorn, de woningcorporaties en de huurdersverenigingen hebben samen afspraken vastgelegd over het wonen in de gemeente Apeldoorn. Op 8 december werd het document officieel ondertekend door de betrokken partijen. De afspraken lopen tot en met 31 december 2017.

Voor het eerst sinds de invoering van de nieuwe woningwet hebben gemeente en woningcorporaties in samenwerking met de huurders afspraken gemaakt over de voorraad sociale huurwoningen. Bij de totstandkoming van de nieuwe prestatieafspraken is de inbreng van de huurders van grote waarde geweest.

De belangrijkste afspraken op hoofdlijnen:

  • De totale voorraad sociale huurwoningen wordt niet kleiner, liefst groter. Op dit moment bezitten de woningcorporaties 18.600 sociale huurwoningen.
  • Corporaties en gemeente gaan werkzaamheden in een gebied meer op elkaar afstemmen, zodat investeringen efficiënt zijn en huurders zo min mogelijk overlast ervaren.
  • De partijen spannen zich in voor betaalbaar wonen. De totale woonlasten voor een huishouden in Apeldoorn worden onderzocht. Verder wordt onderzocht op welke wijze de stichtingskosten van nieuwbouwwoningen omlaag gebracht kunnen worden, door onder meer aanpassing van grondprijzen en het voorkomen van gestapelde ambities en onnodige regeldruk. Daarnaast voeren de woningcorporaties een verantwoord huurbeleid waarbij zij streven naar betaalbaarheid voor iedereen.
  • Woningcorporaties houden de ambitie vast om het woningbezit verder te verduurzamen, waarbij ze er alles aan zullen doen om hoger te scoren dan gemiddeld label C. Huurders worden gecoacht om zelf energie te besparen.
  • Afspraken over het huisvesten van bijzondere doelgroepen, zoals vergunninghouders en uitstroom uit instellingen, blijven gehandhaafd.
  • Gemeente en woningcorporaties verkennen, in samenwerking met zorgpartijen, de behoefte naar zorg op de lange termijn en onderzoeken de consequenties voor het totale zorgvastgoed in de stad.
  • Gezamenlijk worden de kwetsbare gebieden in de stad gemarkeerd en er wordt proactief en snel gereageerd op staat/buurt/wijkniveau.

Inbreng van huurders
Anton Bruijn, voorzitter van het platform voor de Huurdersbelangenorganisaties De Samenwerking: ”dankzij de goede samenwerking tussen vijf huurdersbelangenorganisaties hebben wij invloed gehad op de totstandkoming van de nieuwe prestatieafspraken. Wij zijn nog niet tevreden over de mate van concreetheid, maar zien deze prestatieafspraken als een stap in de goede richting. Volgend jaar gaan we de doelen SMART-er maken, nu zijn het voornamelijk goede procesafspraken. Wel is de kernopgave, het in stand houden van een betaalbare sociale huurwoningvoorraad, gegarandeerd. Hier zijn wij heel tevreden mee.”

Woonagenda Apeldoorn
De basis van de afspraken vormt de Woonagenda Apeldoorn. Hierin staat dat er voldoende woningen in de sociale huursector moeten zijn die betaalbaar zijn én kwaliteit kennen. Afgesproken is dat de Woonagenda in 2017 in een nieuw jasje wordt gestoken. Om deze ambitie waar te maken is de inzet van de vijf grootste woningcorporaties hard nodig.

Nathan Stukker, wethouder Wonen: “Onze focus blijft liggen bij genoeg woningen die bovendien betaalbaar zijn. In Apeldoorn lukt het ons gelukkig om goede afspraken te maken. Dat doen we allemaal met hetzelfde doel, namelijk genoeg goede woningen in Apeldoorn voor de mensen die afhankelijk zijn van de sociale huursector.”

Vanzelfsprekende partners
Volgens Vincent van Oordt, directeur de Woonmensen en voorzitter van de vier samenwerkende woningcorporaties (VSW), blijkt uit deze prestatieafspraken hoe gemeente, corporaties én huurders vanzelfsprekend partners zijn.

“Corporaties hebben niet alleen oog voor ‘de stenen’, maar meer nog voor de mensen die in onze huizen wonen. De woningcorporaties focussen op betaalbaarheid, zorgen voor beheer en onderhoud van de bestaande woningvoorraad, hebben aandacht voor leefbaarheid en investeren in nieuwbouw. Het belang van het wonen in Apeldoorn is dus gediend met een goede samenwerking tussen de gemeente, woningcorporaties Ons Huis, De Goede Woning, de Woonmensen en Sprengenland Wonen. Wij zijn ook heel blij dat Mooiland meedoet met deze prestatieafspraken”

Bron: www.apeldoorn.nl